IELTS Speaking Part One-Punch Man Challenge

Bấm Randomize để chọn ngẫu nhiên một câu hỏi (khi muốn tự canh thời gian).

Bấm Easy Mode để chạy tự động với giãn cách thời gian là 30 giây.

Bấm Hard Mode để chạy tự động với giãn cách thời gian là 18 giây.

Một câu trả lời tốt thường dài khoảng 10-15 giây.

Tips

Erm... some links: One-Punch Man | About the IELTS Speaking Test | Speaking Part 1 Sample

This challenge is developed with help from the online name generators and an awesome guy named Hung Vo 😎.